திருமணமான ஆண்கள் அனைவருக்கும் 2 மனைவிகள்! இரண்டாவது மனைவிக்கு மட்டுமே பிறக்கும் குழந்தை.! இந்தியாவில் எந்த ஊரில் தெரியுமா?

News

கிராமம் ஒன்றில் வசிக்கும் திருமணமான ஆண்கள் அனைவருக்கும் இரண்டு மனைவிகள் இருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.இந்தியா – பாகிஸ்தான் எல்லையில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பார்பர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது தேரசர் என்ற கிராமம்.அந்த கிராமத்தில் சுமார் 600 பேர் குடியிருந்து வருகின்றனர். பல ஆண்டுகளாக அவர்கள் அந்த பகுதியில்தான் வசித்து வருகின்றனர்.அவர்களுக்குள் ஒரு வி த் தி யாசமான ப ழ க்கம் இருக்கிறது. அதை அந்த கிராம மக்கள் அனைவரும் பின்பற்றி வருகின்றனர்.

அந்த கிராமத்தில் உள்ள திருமணமான ஆண்கள் அனைவருக்கும் இரண்டு மனைவிகள். இது அவர்கள் பின்பற்றும் ச மயச் ச ட ங்கு இல்லை; ஆனால், இந்த பகுதியில் வாழும் மக்களின் க லா ச்சாரம் என்று கூறப்படுகிறது.அப்பகுதியில் இ ஸ்லாமிய மக்களும் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்களும் இதே ப ழ க்கத்தைப் பி ன்பற்றுகின்றனர்.

அதனால் கு ழந்தை பெ ற் றுக்கொ ள் ள விரும்பும் யாரும் இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டு அவர் மூ ல மே குழந்தையை பெற்றுக்கொள்கின்றனர்.பலர் தனது முதல் மனைவியின் மூலம் கு ழந்தை பெ ற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்தாலும் அது தோ ல் வியி லேயே முடிந்தது என கூறி கிராமவாசிகள் வி யக்க வைக்கிறார்கள்.!