சற்றுமுன் திடீரென உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பிரபல முன்னணி நடிகர்..!! கதறும் திரை பிரபலங்கள்..!! அதிர்ச்சியில் உறைந்த ரசிகர்கள்..!!

சற்றுமுன் திடீரென உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பிரபல முன்னணி நடிகர்..!! கதறும் திரை பிரபலங்கள்..!! அதிர்ச்சியில் உறைந்த ரசிகர்கள்..!!

Actress News

நடிகர் வி க்ரமின் பெய ரிடப்ப ட்ட கதாபா த்திர த்திற்கு ப க்கப லமாக நடித் ததற்காக தி இந்து பத்தி ரிக்கை நி றுவனம் இவரை பெ ருமை படு த்தியது . மேலும் “அவர் ஒரு உ றுதியான வேலை யைச் செ ய்கிறார் மற்றும் அவரது ஊ டுருவும் பா ர்வை வெளி ப்பாடுக ளைக் கவ னித்து க்கொ ள்கிறது என்று ஒரு நே ர்மறை யான விம ர் சன த் தை எழுதி இவரை பெ ருமை படு த்திய து திரை ப்பட த்தின் வெ ற்றி கார ணமாக நடிகர் கம ல்ஹாசன்.

அவரைத் அவரது அடுத்த திரை ப்பட த்தில் நடிப தர்காக தேர் ந்தெடு த்தார்.பிறகு வி ருமா ண்டியில் ஒரு மு க்கிய கதா பாத்திரத்தில் நடி த்தார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அதற்காக அவர் நே ர்ம றையான விம ர்ச ன ங்களை யும் பெற் றார். நடிகர் தென்னவன் பின்னர் ஒரு பரி சோ தனை த் தி ரை ப்ப ட மா ன ஆ யுல் ரே கை என்னும் திரை ப்பட த்தில் மு க்கிய வேட த்தில் நடி த்தார்.

மேலும், மன அழு த்த த்தின் விளி ம்பில் இரு க்கும் ஒரு மனித னின் சி த்தரி ப்பு க்காக விம ர் ச ன ப் பா ரா ட்டுக ளைப் பெ ற் றார். அவர் சுந்தரபாண்டியன் ச ண்ட க்கோ ழி நான் தான் உள்ளி ட்ட திரை ப்பட ங்களில் துணை வே-ட- -ங்களில் காண ப்பட்டார். இவரது நடிப்பு பெரித ளவும் ம க்களால் கவனி க்க பட்டு .

இவ ருக்கு ஒரு இடமும் கிடை த்து வருகிறது . தற்போது இவரு க்கு தி டீர் எ ன் று உ ட   ல்நி   லை ச ரி இ ல்லை என்றும் அத னா ல் இவர் மரு த்து வம னையில் அ னுமதி க் ப ட்டு தீ-வி- ர சி கி ச்சை  மே ற் கொ ண் டு வ ருகிறா ர் என் று ம் த கவ ல்கள் வெ ளியா கி வ ரு கின்றன…